BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN


1. Door het betalen van een aanbetaling van € 150,- verklaart de deelneemster de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te zijn.
 
2. De aanbetaling van € 150,- dient uiterlijk binnen 14 dagen na aanmelding voor het weekend plaats te vinden. De rest van het bedrag dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van het weekend betaald te zijn. Bij boekingen minder dan 8 weken voor aanvang dient het bedrag per omgaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Sandra van Leeuwen het recht de reservering te laten vervallen. 
 
3. Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of bij aanmelding minder dan 8 weken voor aanvang van het volledige bedrag. 
 
4. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelneemsters vrij om af te zien van het te volgen programma tijdens het weekend. 
 
5. Het afzien van deelname aan het programma tijdens het weekend geeft geen recht op teruggave van het betaalde bedrag en ook geen recht op een vervangende les of activiteit. 
 
6. Als deelneemsters besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten: 
 
– tot 10 weken voor aanvang van het weekend: terugbetaling van de aanbetaling minus € 25,-administratiekosten. 
 
– tot 8 weken voor aanvang van het weekend: terugbetaling van 25% van deelnamekosten. Indien alleen de aanbetaling is gedaan, wordt deze niet terugbetaald (€ 150,-). 
 
– tot 6 weken voor aanvang van het weekend: terugbetaling van 50% van deelnamekosten. 
 
– Vanaf 6 weken voor aanvang van het weekend worden geen deelnamekosten terugbetaald. 
 
7. Indien de deelneemster niet in staat is de door hem of haar geboekte weekend bij te wonen, mag de deelneemster een andere vrouw in zijn/haar plaats laten gaan, mits in overleg met de organisator Sandra van Leeuwen. 
 
8. Sandra van Leeuwen heeft het recht het weekend te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelneemsters, ziekte of overmacht. In geval van annulering door Sandra van Leeuwen heeft de deelneemsters recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. De deelneemster heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding. 
 
9. Sandra van Leeuwen heeft het recht om vrouwen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan het weekend. 


WIJZIGINGEN IN PROGRAMMERING WEEKENDEN 

 

1. Sandra van Leeuwen heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van het weekend.  


AANSPRAKELIJKHEID 


1. Sandra van Leeuwen zal zorgdragen voor een goed en prettig verloop van het weekend. 
 
2. Deelname aan het weekend is geheel op eigen risico. Sandra van Leeuwen is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelneemster, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen. 
 
3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Sandra van Leeuwen. De indienster van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie. 

 

MEDISCHE DISCLAIMERS 


1. De weekenden zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts. 
 
2. Meld voorafgaand aan het weekend altijd lichamelijke en mentale klachten. Mogelijk kan het programma hierop worden aangepast of persoonsgerichte oefeningen worden gegeven. 
 
3. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus. 


HUISREGELS 


1. De locatie van het weekend is rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens het weekend niet toegestaan. 
 
2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Sandra van Leeuwen is respectvol naar alle deelneemsters en verwacht dat de vrouwen ook respectvol zijn naar elkaar. 
 
3. Sandra van Leeuwen heeft haar locatie met zorg gekozen om deelneemsters tijdens het weekend een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de
veroorzaker verhaald. 
 
4. Deelneemsters die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Sandra van Leeuwen niet opvolgen, kunnen uit het weekend verwijderd worden. Dit geeft de deelneemster geen recht op restitutie van het betaalde bedrag. 
 
5. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende het weekend uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Sandra van Leeuwen.